'കയ്യില്‍ ഒന്നുമില്ല, വിശപ്പുംദാഹവും കൊണ്ട് ഞങ്ങള്‍ മരിക്കും'; അതിഥിതൊഴിലാളുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര ദുരിതത്തിനൊടുവില്‍
Coronavirus

'കയ്യില്‍ ഒന്നുമില്ല, വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് ഞങ്ങള്‍ മരിക്കും'; അതിഥിതൊഴിലാളുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര ദുരിതത്തിനൊടുവില്‍

'കയ്യില്‍ ഒന്നുമില്ല, വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് ഞങ്ങള്‍ മരിക്കും'; അതിഥിതൊഴിലാളുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര ദുരിതത്തിനൊടുവില്‍