ലോക് ഡൗണ്‍ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത് 2535 പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍; 1636 വാഹനങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു
Coronavirus

ലോക് ഡൗണ്‍ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത് 2535 പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍; 1636 വാഹനങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു

ലോക് ഡൗണ്‍ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത് 2535 പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍; 1636 വാഹനങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു