കൊവിഡ് ഭേദപ്പെട്ട യുവാവ് പറയുന്നു; 'പുറമേ നിന്ന് കാണുന്നതല്ല ഐസലേഷന്‍ വാര്‍ഡ്'; രോഗികളെ വിചാരണ ചെയ്യരുത്
Coronavirus

കൊവിഡ് ഭേദപ്പെട്ട യുവാവ് പറയുന്നു; 'പുറമേ നിന്ന് കാണുന്നതല്ല ഐസലേഷന്‍ വാര്‍ഡ്'; രോഗികളെ വിചാരണ ചെയ്യരുത്

കൊവിഡ് ഭേദപ്പെട്ട യുവാവ് പറയുന്നു; 'പുറമേ നിന്ന് കാണുന്നതല്ല ഐസലേഷന്‍ വാര്‍ഡ്'; രോഗികളെ വിചാരണ ചെയ്യരുത്