ബിവ്‌റേജ് ഔട്‌ലെറ്റുകള്‍ അടയ്ക്കും; ഇന്ന് മുതല്‍ തുറക്കില്ല
Coronavirus

ബിവ്‌റേജ് ഔട്‌ലെറ്റുകള്‍ അടയ്ക്കും; ഇന്ന് മുതല്‍ തുറക്കില്ല

ബിവ്‌റേജ് ഔട്‌ലെറ്റുകള്‍ അടയ്ക്കും; ഇന്ന് മുതല്‍ തുറക്കില്ല