നമ്മളാരും സുരക്ഷിതരല്ല, ഇതൊരു കരുതലാണ്, ജനതാ കര്‍ഫ്യൂവിന് ക്ഷണിച്ച് മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും
Coronavirus

നമ്മളാരും സുരക്ഷിതരല്ല, ഇതൊരു കരുതലാണ്, ജനതാ കര്‍ഫ്യൂവിന് ക്ഷണിച്ച് മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും

നമ്മളാരും സുരക്ഷിതരല്ല, ഇതൊരു കരുതലാണ്, ജനതാ കര്‍ഫ്യൂവിന് ക്ഷണിച്ച് മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും