മോഡിയുടെ ജനതാ കര്‍ഫ്യൂ പ്രശംസനീയം, പിണറായിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ അനിവാര്യമെന്നും മോഹന്‍ലാല്‍
Coronavirus

മോഡിയുടെ ജനതാ കര്‍ഫ്യൂ പ്രശംസനീയം, പിണറായിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ അനിവാര്യമെന്നും മോഹന്‍ലാല്‍

മോഡിയുടെ ജനതാ കര്‍ഫ്യൂ പ്രശംസനീയം, പിണറായിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ അനിവാര്യമെന്നും മോഹന്‍ലാല്‍