'ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് മീഡിയാ മാനിയ'; കൊവിഡ്19നെ ഇമേജ് ബില്‍ഡിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല
Coronavirus

'ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് മീഡിയാ മാനിയ'; കൊവിഡ്19നെ ഇമേജ് ബില്‍ഡിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല

'ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് മീഡിയാ മാനിയ'; കൊവിഡ്19നെ ഇമേജ് ബില്‍ഡിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല