ബിഗ് ബോസ് വിന്നര്‍ ഞാനെന്ന് ഇന്നലെ മനസിലായി, വീട്ടിലെത്തി കണ്ടത് പോലെ മോഹന്‍ലാലിന്റെ വിളിയെന്ന് രജിത്കുമാര്‍
bigg boss malayalam

ബിഗ് ബോസ് വിന്നര്‍ ഞാനെന്ന് ഇന്നലെ മനസിലായി, വീട്ടിലെത്തി കണ്ടത് പോലെ മോഹന്‍ലാലിന്റെ വിളിയെന്ന് രജിത്കുമാര്‍

ബിഗ് ബോസ് വിന്നര്‍ ഞാനെന്ന് ഇന്നലെ മനസിലായി, വീട്ടിലെത്തി കണ്ടത് പോലെ മോഹന്‍ലാലിന്റെ വിളിയെന്ന് രജിത്കുമാര്‍