കെ.പി.റജി

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍, കേരള പത്രപ്രവര്‍ത്തകയൂണിയന്‍ (കെയുഡബ്ലിയുജെ)സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്
കെ.പി.റജി
The Cue
www.thecue.in