ജയന്‍.പി.എം

ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപതിപ്പില്‍ സബ് എഡിറ്റര്‍
ജയന്‍.പി.എം
The Cue
www.thecue.in