എസ് അജയകുമാർ

സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷൻ അംഗവും മുൻ ലോകസഭാംഗവും കമ്യൂണിസ്റ്റ് (മാർക്സിസ്റ്റ്) പാർട്ടി പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമാണ് എസ്. അജയകുമാർ
Connect:
എസ് അജയകുമാർ
logo
The Cue
www.thecue.in