രക്ഷിതാവിനെ പോലെ നയിച്ചയാള്‍, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഐ.ടി പാര്‍ക്ക് കേരളത്തിലായത് നായനാരുടെ ദീര്‍ഘദര്‍ശിത്വമെന്നും പിണറായി വിജയന്‍
Around us

രക്ഷിതാവിനെ പോലെ നയിച്ചയാള്‍, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഐ.ടി പാര്‍ക്ക് കേരളത്തിലായത് നായനാരുടെ ദീര്‍ഘദര്‍ശിത്വമെന്നും പിണറായി വിജയന്‍

രക്ഷിതാവിനെ പോലെ നയിച്ചയാള്‍, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഐ.ടി പാര്‍ക്ക് കേരളത്തിലായത് നായനാരുടെ ദീര്‍ഘദര്‍ശിത്വമെന്നും പിണറായി വിജയന്‍