‘ഇതിന് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതാരാണെന്ന് നന്നായറിയാം, അത് പിന്നെ നോക്കാം’; അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധത്തില്‍ കോട്ടയം ജില്ല കളക്ടര്‍
Around us

‘ഇതിന് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതാരാണെന്ന് നന്നായറിയാം, അത് പിന്നെ നോക്കാം’; അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധത്തില്‍ കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ 

‘ഇതിന് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതാരാണെന്ന് നന്നായറിയാം, അത് പിന്നെ നോക്കാം’; അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധത്തില്‍ കോട്ടയം ജില്ലാ  കളക്ടര്‍