‘ചെയ്തത് പരാതിക്ക് നമ്പറിടുക മാത്രം’; മോഹന്‍ലാലിനെതിരെ കേസെടുത്തെന്ന പ്രചരണം തെറ്റെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍
Around us

‘ചെയ്തത് പരാതിക്ക് നമ്പറിടുക മാത്രം’; മോഹന്‍ലാലിനെതിരെ കേസെടുത്തെന്ന പ്രചരണം തെറ്റെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ 

‘ചെയ്തത് പരാതിക്ക് നമ്പറിടുക മാത്രം’; മോഹന്‍ലാലിനെതിരെ കേസെടുത്തെന്ന പ്രചരണം തെറ്റെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍