'കൊറോണയും ചികിത്സിക്കാം'; മോഹനന്‍ വൈദ്യര്‍ക്കെതിരെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നടപടി
Around us

'കൊറോണയും ചികിത്സിക്കാം'; മോഹനന്‍ വൈദ്യര്‍ക്കെതിരെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നടപടി

'കൊറോണയും ചികിത്സിക്കാം'; മോഹനന്‍ വൈദ്യര്‍ക്കെതിരെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നടപടി