കേരളത്തില്‍ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്; രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 22
Around us

കേരളത്തില്‍ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്; രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 22

കേരളത്തില്‍ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്; രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 22