‘ഏറ്റവും തരംതാണത്, പ്രതിപക്ഷത്തെയോര്‍ത്ത് ലജ്ജിക്കുന്നു’; ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി ഷാന്‍ റഹ്മാന്‍ 
Around us

‘ഏറ്റവും തരംതാണത്, പ്രതിപക്ഷത്തെയോര്‍ത്ത് ലജ്ജിക്കുന്നു’; ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി ഷാന്‍ റഹ്മാന്‍ 

‘ഏറ്റവും തരംതാണത്, പ്രതിപക്ഷത്തെയോര്‍ത്ത് ലജ്ജിക്കുന്നു’; ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി ഷാന്‍ റഹ്മാന്‍