സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം ലംഘിച്ച് തൃശൂരും ആലപ്പുഴയിലും സിഐടിയു യോഗങ്ങള്‍; കളക്ടര്‍ ഇടപെട്ടിട്ടും നിര്‍ത്തിവെച്ചില്ല 
Around us

സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം ലംഘിച്ച് തൃശൂരും ആലപ്പുഴയിലും സിഐടിയു യോഗങ്ങള്‍; കളക്ടര്‍ ഇടപെട്ടിട്ടും നിര്‍ത്തിവെച്ചില്ല 

സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം ലംഘിച്ച് തൃശൂരും ആലപ്പുഴയിലും സിഐടിയു യോഗങ്ങള്‍; കളക്ടര്‍ ഇടപെട്ടിട്ടും നിര്‍ത്തിവെച്ചില്ല