ആന്തരിക പരുക്കുകളേക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കാനോ ചികിത്സ നല്‍കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല.
Around us

ആനത്താരയിലെ ട്രെയിനപകടം: ഉള്ളുലച്ച ആ കാട്ടാന ചരിഞ്ഞു

ആനത്താരയിലെ ട്രെയിനപകടം: ഉള്ളുലച്ച ആ കാട്ടാന ചരിഞ്ഞു