‘പദ്ധതിയുപേക്ഷിച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്’, വാട്സ്ആപ്പില്‍ പരസ്യമില്ല  
whats app

‘പദ്ധതിയുപേക്ഷിച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്’, വാട്സ്ആപ്പില്‍ പരസ്യമില്ല  

‘പദ്ധതിയുപേക്ഷിച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്’, വാട്സ്ആപ്പില്‍ പരസ്യമില്ല