സമൂഹം അല്ലല്ലോ ചെലവിന് തരുന്നത്: ആദിലയും നൂറയും

Summary

ഇത് ഞങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജീവിതമാണ്. സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വിടണം, ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് പറയുകയാണ് ആദിലയും നൂറയും.

The Cue
www.thecue.in