ബാബ്‌റി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചത് പകര്‍ത്തിയ ദിനം, രക്ഷപ്പെട്ടത് കാവിക്കൊടി തലയില്‍ കെട്ടി 
Videos

ബാബ്‌റി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചത് പകര്‍ത്തിയ ദിനം, രക്ഷപ്പെട്ടത് കാവിക്കൊടി തലയില്‍ കെട്ടി 

ബാബ്‌റി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചത് പകര്‍ത്തിയ ദിനം, രക്ഷപ്പെട്ടത് കാവിക്കൊടി തലയില്‍ കെട്ടി