‘പുരുഷനോടൊപ്പം മത്സരിക്കാന്‍ സ്ത്രീകളായിട്ടില്ല എന്ന ധാരണ പൊതുവെ പണ്ഡിതപക്ഷത്തിനുണ്ട്’
VAGVICHARAM

‘ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ വിമര്‍ശിക്കുക എന്നുവെച്ചാല്‍’; നിരൂപണം നിര്‍ത്താന്‍ സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഡോ. എം ലീലാവതി