‘എല്ലാവരും ഒറിജിനല്‍ സോഴ്സ് തേടി പോകുന്നു, എന്നാല്‍ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്ന് ഇല്ലെന്നാണ്’
VAGVICHARAM

എല്ലാവരും ശുദ്ധത തേടിപ്പോകുന്നു: മനു എസ് പിള്ള അഭിമുഖം