അയ്യങ്കാളി സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍ മാത്രമെന്ന് മുനി നാരായണപ്രസാദ്   
VAGVICHARAM

നാരായണ ഗുരുവിനെ ഈഴവഗുരുവാക്കി ഇട്ടാവത്ത് ഒതുക്കി:മുനി നാരായണപ്രസാദ്