ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല: വാഗ് വിചാരം 
VAGVICHARAM

ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല: വാഗ് വിചാരം