സൂഫി ഡാന്‍സ് സിനിമയില്‍ അല്ലാതെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Ancient Sufi Dance Konya Fazil Firoos writes
Travelogue

സൂഫി ഡാന്‍സ് സിനിമയില്‍ അല്ലാതെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സമ'യുടെ പൊരുള്‍ തേടി കൊനിയയില്‍