മലബാറിന്റെ ഊട്ടിയിലേയ്ക്ക് ഒരു മഴയാത്ര, മണ്‍സൂണിലെ കക്കയം
Travelogue

മലബാറിന്റെ ഊട്ടിയിലേയ്ക്ക് ഒരു മഴയാത്ര, മണ്‍സൂണിലെ കക്കയം

മലബാറിന്റെ ഊട്ടിയിലേയ്ക്ക് ഒരു മഴയാത്ര, മണ്‍സൂണിലെ കക്കയം