കരയും കടലും ചേരുന്ന മനോഹര ദ്വീപ്, ഒമാന്‍ മുസണ്ടത്തിലെ വിസ്മയക്കാഴ്ചകളിലൂടെ ഒരുദിനം 
TRAVELOGUE

കരയും കടലും ചേരുന്ന മനോഹര ദ്വീപ്, ഒമാന്‍ മുസണ്ടത്തിലെ വിസ്മയക്കാഴ്ചകളിലൂടെ ഒരുദിനം