പയറ്റുന്നത് ‘വി ആര്‍ അണ്ടര്‍ അറ്റാക്ക്’ എന്ന ഭീതി പരത്തല്‍ തന്ത്രം,വിയോജിക്കുന്നവരെ വേട്ടയാടുന്നുവെന്നും വിനോദ് നാരായണ്‍ 
To The Point

ഭരണകൂടത്തിന്റേത് ‘വി ആര്‍ അണ്ടര്‍ അറ്റാക്ക്’ എന്ന ഭീതി പരത്തല്‍ തന്ത്രം, വിയോജിക്കുന്നവരെ വേട്ടയാടുന്നുവെന്നും വിനോദ് നാരായണ്‍