ഇനിയും ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് മഞ്ജു പത്രോസ്, ബിഗ് ബോസ്സ് ഗെയിം ഷോ, ഇല്ലാത്ത വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും അപേക്ഷ
Television

ഇനിയും ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് മഞ്ജു പത്രോസ്, ബിഗ് ബോസ്സ് ഗെയിം ഷോ, ഇല്ലാത്ത വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും അപേക്ഷ

ഇനിയും ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് മഞ്ജു പത്രോസ്, ബിഗ് ബോസ്സ് ഗെയിം ഷോ, ഇല്ലാത്ത വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും അപേക്ഷ