മാജിക് കീബോര്‍ഡുമായി പുതിയ മാക്ബുക് പ്രോ: 13 ഇഞ്ച് മോഡലില്‍ 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമായി ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ താരം
Tech

മാജിക് കീബോര്‍ഡുമായി പുതിയ മാക്ബുക് പ്രോ: 13 ഇഞ്ച് മോഡലില്‍ 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമായി ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ താരം

മാജിക് കീബോര്‍ഡുമായി പുതിയ മാക്ബുക് പ്രോ: 13 ഇഞ്ച് മോഡലില്‍ 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമായി ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ താരം