കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ ബ്രാന്‍ഡഡ് ഹെഡ്‌ഫോണ്‍; ജെ.വി.സി HA-A10T വിപണിയില്‍
Tech

കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ ബ്രാന്‍ഡഡ് ഹെഡ്‌ഫോണ്‍; ജെ.വി.സി HA-A10T വിപണിയില്‍

കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ ബ്രാന്‍ഡഡ് ഹെഡ്‌ഫോണ്‍; ജെ.വി.സി HA-A10T വിപണിയില്‍