‘ഗ്രൂപ്പ് വീഡിയോ കോളിങ്, മികച്ച കാഴ്ച, കൂടുതല്‍ ഇഫക്ടുകള്‍’; അറിയാം ഗൂഗിള്‍ ഡ്യുവോയുടെ സവിശേഷതകള്‍   
Tech

‘ഗ്രൂപ്പ് വീഡിയോ കോളിങ്, മികച്ച കാഴ്ച, കൂടുതല്‍ ഇഫക്ടുകള്‍’; അറിയാം ഗൂഗിള്‍ ഡ്യുവോയുടെ സവിശേഷതകള്‍   

 ‘ഗ്രൂപ്പ് വീഡിയോ കോളിങ്, മികച്ച കാഴ്ച, കൂടുതല്‍ ഇഫക്ടുകള്‍’; അറിയാം ഗൂഗിള്‍ ഡ്യുവോയുടെ സവിശേഷതകള്‍