ആശുപത്രികളാവും ഇനി രോഗവ്യാപന കേന്ദ്രം, സമൂഹവ്യാപനമുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാരിനോട് കെജിഎംഒഎ
SPECIAL REPORT

ആശുപത്രികളാവും ഇനി രോഗവ്യാപന കേന്ദ്രം, സമൂഹവ്യാപനമുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനോട് കെജിഎംഒഎ

ആശുപത്രികളാവും ഇനി രോഗവ്യാപന കേന്ദ്രം, സമൂഹവ്യാപനമുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനോട് കെജിഎംഒഎ