വിളിപ്പുറത്ത് അപര്‍ണ, മരണഭയത്തില്‍ നിന്ന് കരകയറ്റുന്ന 'കൊവിഡ് സിം' മാതൃക
SPECIAL REPORT

വിളിപ്പുറത്ത് അപര്‍ണ, മരണഭയത്തില്‍ നിന്ന് കരകയറ്റുന്ന 'കോവിഡ് സിം,' മാതൃക

വിളിപ്പുറത്ത് അപര്‍ണ, മരണഭയത്തില്‍ നിന്ന് കരകയറ്റുന്ന 'കോവിഡ് സിം,' മാതൃക