ഇറച്ചിക്കോഴി വില കുതിച്ചുയരുന്നു; കിലോയ്ക്ക് 190; വിഷുവിന് ശേഷം കടകള്‍ അടച്ചിടുമെന്ന് കച്ചവടക്കാര്‍
SPECIAL REPORT

ഇറച്ചിക്കോഴി വില കുതിച്ചുയരുന്നു; കിലോയ്ക്ക് 190; വിഷുവിന് ശേഷം കടകള്‍ അടച്ചിടുമെന്ന് കച്ചവടക്കാര്‍

ഇറച്ചിക്കോഴി വില കുതിച്ചുയരുന്നു; കിലോയ്ക്ക് 190; വിഷുവിന് ശേഷം കടകള്‍ അടച്ചിടുമെന്ന് കച്ചവടക്കാര്‍