വാളയാര്‍ കേസ്: സിഡബ്ലിയുസി ചെയര്‍മാനെതിരെ ഇനിയും നടപടിയില്ല;അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്
SPECIAL REPORT

വാളയാര്‍ കേസ്: സിഡബ്ലിയുസി ചെയര്‍മാനെതിരെ ഇനിയും നടപടിയില്ല;അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് 

വാളയാര്‍ കേസ്: സിഡബ്ലിയുസി ചെയര്‍മാനെതിരെ ഇനിയും നടപടിയില്ല;അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്