'ഇരുപതുകളിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തുള്ളിച്ചാടിയേനെ'
Social Media

'ഇരുപതുകളിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തുള്ളിച്ചാടിയേനെ'