ദിലീഷ് വാപ്പയെ നായകനായി വിളിച്ചു, പിടികൊടുത്തില്ലെന്ന് ഫഹദ് ഫാസില്‍
SHOW TIME

ദിലീഷ് വാപ്പയെ നായകനായി വിളിച്ചു, പിടികൊടുത്തില്ലെന്ന് ഫഹദ് ഫാസില്‍