കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല, അവര്‍ നമ്മളില്‍ തന്നെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കും: ജയസൂര്യ അഭിമുഖം
SHOW TIME

കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല, അവര്‍ നമ്മളില്‍ തന്നെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കും: ജയസൂര്യ അഭിമുഖം