‘ആ സിനിമയിലേക്ക് ആദ്യം ആലോചിച്ചിരുന്നത് ടൊവിനോ, സൗബിന്‍,ജോജു തുടങ്ങിയവരെ’
SHOW TIME

‘ആ സിനിമയിലേക്ക് ആദ്യം ആലോചിച്ചിരുന്നത് ടൊവിനോ, സൗബിന്‍,ജോജു തുടങ്ങിയവരെ’