ജല്ലിക്കട്ടിനെക്കുറിച്ച്, ലിജോയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച്, ചെമ്പന്‍ വിനോദ് ജോസ്
SHOW TIME

അഭിനയം നിര്‍ത്തി തിരിച്ചുപോകാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു | ചെമ്പന്‍ വിനോദ് ജോസ്