'സംഘാടകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്', കൊവിഡിലെങ്കിലും മനുഷ്യരോട് വിവേചനമില്ലാതിരിക്കാം; ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം
Short Films

'സംഘാടകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്', കൊവിഡിലെങ്കിലും മനുഷ്യരോട് വിവേചനമില്ലാതിരിക്കാം; ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം

'സംഘാടകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്', കൊവിഡിലെങ്കിലും മനുഷ്യരോട് വിവേചനമില്ലാതിരിക്കാം; ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം