അനന്തരം, കടലിനോളം വിഷാദത്തിരകളുള്ള അജയന്റെ കണ്ണുകള്‍ മാത്രം നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു
rewind

അനന്തരം, കടലിനോളം വിഷാദത്തിരകളുള്ള അജയന്റെ കണ്ണുകള്‍ മാത്രം നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു

അനന്തരം, കടലിനോളം വിഷാദത്തിരകളുള്ള അജയന്റെ
കണ്ണുകള്‍ മാത്രം നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു