ഈ വാട്‌സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ 'കഥ മാത്രം', കൊവിഡ് മനുഷ്യരെ അകലത്തിലാക്കുമ്പോള്‍ വായനയും ചര്‍ച്ചകളും പുനര്‍ജനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ
POPULAR READ

ഈ വാട്‌സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ 'കഥ മാത്രം', കൊവിഡ് മനുഷ്യരെ അകലത്തിലാക്കുമ്പോള്‍ വായനയും ചര്‍ച്ചകളും പുനര്‍ജനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ

ഈ വാട്‌സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ 'കഥ മാത്രം', കൊവിഡ് മനുഷ്യരെ അകലത്തിലാക്കുമ്പോള്‍ വായനയും ചര്‍ച്ചകളും പുനര്‍ജനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ