20,000 കോടിയുടെ പാക്കേജ്, പണം എവിടെ നിന്ന്?, ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നു
POPULAR READ

പിണറായി പ്രഖ്യാപിച്ച 20,000 കോടിയുടെ പാക്കേജ് പണം എവിടെ നിന്ന്?, ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നു

പിണറായി പ്രഖ്യാപിച്ച 20,000 കോടിയുടെ പാക്കേജ് പണം എവിടെ നിന്ന്?, ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നു