‘സവര്‍ക്കര്‍ക്ക് ലക്ഷണമൊത്ത കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടി’, ഏഷ്യാനെറ്റിനെ വിമര്‍ശിച്ച് മന്ത്രിമാരായ തോമസ് ഐസക്കും കെ ടി ജലീലും
POPULAR READ

‘സവര്‍ക്കര്‍ക്ക് ലക്ഷണമൊത്ത കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടി’, ഏഷ്യാനെറ്റിനെ വിമര്‍ശിച്ച് മന്ത്രിമാരായ തോമസ് ഐസക്കും കെ ടി ജലീലും

‘സവര്‍ക്കര്‍ക്ക് ലക്ഷണമൊത്ത കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടി’, ഏഷ്യാനെറ്റിനെ വിമര്‍ശിച്ച് മന്ത്രിമാരായ തോമസ് ഐസക്കും കെ ടി ജലീലും