The world after covid-19

The world after covid-19
വൈറസ് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും അപകടകാരി: യുവാല്‍ നോഹ ഹരാരിയുടെ അഭിമുഖത്തില്‍ നിന്ന് 

വൈറസ് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും അപകടകാരി: യുവാല്‍ നോഹ ഹരാരിയുടെ അഭിമുഖത്തില്‍ നിന്ന് 

യുവാല്‍ നോഹ ഹരാരി

കൊറോണാ വൈറസും മനുഷ്യ സമൂഹവും

ജി പി രാമചന്ദ്രന്‍

The Cue
www.thecue.in