മലപ്പുറം എനിക്ക് മൂരികളുടെ നാടിന്റെ പേരല്ല
Opinion

വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജിയുടെ മലപ്പുറം എനിക്ക് 'മൂരി'കളുടെ നാടിന്റെ പേരല്ല